Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom a spracovávateľom vašich osobných údajov je spoločnosť ,TOMMARK s.r.o. so sídlom SNP 504/178, 013 05 Belá, IČO: 52 68 59 77.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 0911 881 007, písomne na adrese TOMMARK s.r.o. so sídlom SNP 504/178, 013 05 Belá, alebo e-mailom info@web-digital.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, sa snažíme minimalizovať so zreteľom na kvalitné splnenie služieb, tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracovávame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, prípadne Názov spoločnosti, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník)

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup a podobne.

Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť v zmysle používania cookies, pre bližšie informácie o Cookies prejdite na sekciu s názvom „COOKIES“ nižšie.

ÚČELY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame najmä pre potrebu vypracovávania obchodných ponúk, prípadne na komunikáciu s Vami ohľadom zadania spísaného Vami v kontaktnom formulári. Môže viesť k uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť pozostáva predovšetkým z príjmu a  spracovania objednávok, vystavovania faktúr a daňových dokladov, evidencie platieb, odosielania tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracovávame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:

Je spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy.

Alebo je spracovávanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom

Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracovávanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracovávaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Kuriérske a prepravné spoločnosti

Marketingové agentúry

Poskytovatelia IT služieb

Subdodávatelia, ktorí as podieľajú na tvorbe služby

Advokátske a právne kancelárie

Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

V prípade súhlasu dotknutej osoby (so zasielaním noviniek, zliav a cenových akcií), budeme vaše údaje spracovávať iba do momentu, než svoj súhlas neodvoláte.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracovávať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená (napr. vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty, zákaznícky servis a služby).

V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracovávaní vašich osobných údajov sme pripravení chrániť Vaše práva.

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracovávania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracovávané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracovávania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo 0911 881 007, písomne na adrese TOMMARK, s.r.o. so sídlom SNP 504/178, 013 05 Belá, alebo e-mailom info@web-digital.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

COOKIES

Spracovanie osobných údajov jednotlivých užívateľov

Na to aby ste mali z prehliadania nášho webu ten najlepší zážitok a mohol bezchybne fungovať, potrebujeme pracovať s malými dátovými súbormi s názvom cookies. Toto praktizuje drvivá väčšina najnavštevovanejších webov. Ide o malý textový súbor, ktorý ukladajú jednotlivé webové stránky. Aj vďaka týmto súborom si web pamätá niektoré veci a tým pádom ich nemusíte znovu nastavovať. Cookies vám teda značne uľahčujú prehliadanie nášho webu. Cookies na našom webe taktiež slúži k prípadnému pripísaniu provízie za predaj.

Súbory cookies sú veľmi užitočné, pretože slúžia napríklad k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu najvyššieho možného zážitku pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si vás pre budúcu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Jednotlivé cookies môžete jednoducho zmazať alebo ich nastaviť podľa vášho záujmu. Môžete ich vymazať a zakázať opätovné ukladanie. Tento krok neodporúčame, pretože budete pri každom jednom navštívení webu musieť manuálne nastavovať niektoré nastavenia.

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

Podľa cookies nevieme identifikovať vaše meno, adresu a žiadne citlivé osobné údaje. Cookies sú taktiež využívané v affiliate marketingu.

Cookies môžete podľa vášho názoru jednoducho prijať alebo zamietnuť.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov. Ak nám udelíte súhlas so zasielaním personalizovaných ponúk vychádzajúcich z   vášho správania na Webových stránkach, budeme využívať aj cookies, ktoré nám umožnia takéto správanie lepšie spoznať.

Komu odovzdávame osobné údaje vo forme cookies?

  • reklamným systémom a systémom merajúcich návštevnosť a správanie návštevníka na webe

Spracovanie mailových adries a komentáre

Na našom webe nespracovávame emailové adresy, to znamená, že neposielame newsletter ani žiadne spamové maily.

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Mailové adresy, ktoré boli zadané jednotlivými užívateľmi spolu s menom pri komentovaní článkov boli zadané dobrovoľne a nie sú povinné. To znamená, že pri komentovaní článku môže používateľ postupovať bez zadania emailovej adresy. V prípade jeho zadania, e-mail nebude na webe zobrazovaný a slúži k identifikácii komentára a prípadnej žiadosti o jeho zmazanie. E-mail je možné zadať vymyslený.

Analytika

Aby sme mohli merať spokojnosť našich užívateľov. Ktoré články sa im najviac páčia a aké spracovanie článkov má pre nich najväčšiu pridanú hodnotu, používame analytické nástroje od firmy Google. Konkrétne ide o Google Analytics.

Aké sú vaše práva?

Žiadne citlivé osobné údaje nezbierame a nepracujeme snimi. Máte právo vyžiadať si to aké údaje o vás máme zaznamenané a ako snimi pracujeme. Máte tiež právo požiadať o zmazanie všetkých údajov.

Ak máte záujem o vymazanie údajov o vašej osobe, kontaktuje nás prosím na mail info@web-digital.sk. 

Návrat hore