Všeobecné obchodné podmienky

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Prevádzkovateľ:          TOMMARK s.r.o.

Sídlo: SNP 504/178, 013 05 Belá

IČO: 52 68 59 77

DIČ: 2121101994

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Žilina,

oddiel Sro, vložka č. 73226/L

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

E-mail: info@web-digital.sk

tel.: +421 911 881 007

Adresa: SNP 504/178, 013 05 Belá 

web: web-digital.sk

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť TOMMARK s.r.o.so sídlom SNP 504/178, 013 05 Belá,
IČO: 52 68 59 77, DIČ: 2121101994
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 73226/L, (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti internetu a reklamy a ďalších
služieb uvedených na stránkach web-digital.sk.

2. Zadávateľ je fyzická či právnická osoba, a to buď priamy zákazník (konečný príjemca
služieb), alebo reklamná či mediálna agentúra, požadujúca niektorú zo služieb Poskytovateľa.

2. ZADÁVANIE SLUŽIEB

1. Služby budú poskytované na základe písomnej alebo emailovej objednávky alebo
zmluvy. Ak sú služby poskytované na základe zmluvy uzatvorenej v inej než písomnej forme, je
zmluva uzatvorená až úhradou zálohovej (pro­forma) faktúry Poskytovateľa.

2. Objednávka je pre Poskytovateľa záväzná až jej písomnou akceptáciou. Za písomnú
akceptáciu sa považuje aj akceptácia formou e­mailovej alebo faxovej správy. Akceptáciou
objednávky zo strany Poskytovateľa alebo, ak nejde o zmluvu v písomnej forme, úhradou zálohovej
faktúry zo strany Zadávateľa, je medzi stranami uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb. Začatie
poskytovania služieb je podmienené splnením dohodnutých platobných či iných, v zmluve
uvedených podmienok.

3. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko/obchodnú firmu/názov Zadávateľa, IČO
Zadávateľa; DIČ Zadávateľa; adresu sídla Zadávateľa; poštovú adresu Zadávateľa v prípade, že je
odlišná od adresy sídla; kontaktnú osobu; telefón; fax; e­mail; špecifikáciu služby; typ služby, cenu.

4. Všetky podklady a materiály potrebné na poskytovanie služieb musí Zadávateľ poskytnúť
Poskytovateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom začiatku poskytovania služby. V období od
uzatvorenia zmluvy medzi Poskytovateľom a Zadávateľom až po ukončenie poskytovania služieb je
Zadávateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na riadne
poskytovanie dohodnutých služieb.

5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť a/alebo zrušiť poskytovanie
služieb, ak:

1. dodané podklady nie sú v súlade s požiadavkami Poskytovateľa či nezodpovedajú týmto
Obchodným podmienkam,
2. podklady neboli dodané najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom poskytovania služby,
3. požiadavky Zadávateľa sú v rozpore s dobrými mravmi, etickými pravidlami a/alebo
ohrozujú verejný poriadok,
4. požadovaná služba svojou kvalitou, formou alebo obsahom nezodpovedá štandardom
alebo oprávneným záujmom Poskytovateľa,
5. Zadávateľ je v omeškaní s uhradením ceny za poskytovanie služieb Poskytovateľa.

3. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

1. Poskytovateľ je oprávnený využiť pri plnení zmluvy tretie osoby (subdodávateľov), za
plnenie zmluvy však zodpovedá tak, akoby zmluvu plnil sám.

2. Poskytovateľ je oprávnený pri poskytovaní služieb postupovať i bez pokynov Zadávateľa.
Poskytovateľ je však oprávnený si pokyny Zadávateľa kedykoľvek vyžiadať. Až do poskytnutia
pokynov je Poskytovateľ v takom prípade oprávnený prerušiť poskytovanie služieb. Zodpovednosť
Poskytovateľa za škodu či nemajetkovú ujmu vzniknutú Zadávateľovi je vylúčená, ak Poskytovateľ
postupoval v súlade s pokynmi Zadávateľa.

3. Všetky autorské práva k dielam vytvoreným pri plnení tejto zmluvy patria Poskytovateľovi.
Poskytovateľ poskytuje Zadávateľovi nevýlučnú, nepostúpiteľnú licenciu na použitie týchto diel na
vlastné vnútorné účely Zadávateľa. Ak nie je cena licencie uvedená samostatne v objednávke alebo
v zmluve, je súčasťou ceny za poskytovanie služieb.

4. Zadávateľ udeľuje súhlas so zverejnením mena spoločnosti, loga, ukážky výstupov
činnosti Poskytovateľa či URL adresy v referenciách Poskytovateľa. Ak Zadávateľ požiada z
vážnych dôvodov písomne o vylúčenie z referencií, Poskytovateľ tak urobí.

5. Zadávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady bezpečného používania počítača pri práci s
produktmi Poskytovateľa i jeho subdodávateľov. Pri ich nedodržaní Zadávateľ stráca nárok uplatniť
práva z chybného plnenia a nemá právo od Poskytovateľa požadovať prípadnú náhradu škody
alebo nemajetkovej ujmy.

6. Celková zodpovednosť Poskytovateľa za škodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v
súvislosti s poskytovaním služieb je obmedzená sumou zodpovedajúcou dvojnásobku ceny týchto
služieb (bez DPH). Poskytovateľ však nezodpovedá za stratu alebo skreslenie dát, zmarený zisk,
stratu obchodnej príležitosti ani za akékoľvek nepriame alebo následné škody.

7. Ak nebude výslovne dohodnuté niečo iné, bude Poskytovateľ poskytovať služby výhradne
Zadávateľovi. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú ujmu vzniknutú tretím
osobám. Ak budú zo strany tretej osoby vznesené voči Poskytovateľovi akékoľvek nároky v
súvislosti s poskytovaním služieb, je Zadávateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu a inú
ujmu, ktorá Poskytovateľovi v súvislosti s takými nárokmi vznikne.

8, Produkt SEO Odvolanie: Poradie vo vyhľadávači sa môže v rozličných obdobiach mesiaca
meniť. Zároveň môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi ako IP adresa, typ použitého internetového
prehliadača, anonymný prístup vs. prístup cez prihlásenie v účte Google, lokalita, vlastný spôsob
vyhľadávania a typ zobrazovacieho zariadenia (PC, tablet, mobilný telefón…). Okrem týchto
skutočností realizuje Google pravidelné aktualizácie algoritmov zobrazovania výsledkov, čo môže
byť taktiež príčinou zmeny poradia. Pri porovnávaní výsledkov vyhľadávania sa môžu štatistiky
reportu líšiť od aktuálnych výsledkov vyhľadávania v reálnom čase. V rámci SEO služby je potrebná
zákazníková súčinosť v zmysle plného prístupu k danej web stránke, vrátane možností aktívne
spravovať všetky parametre ovplyvňujúce navrhované SEO úpravy. V prípade, že nie je možné
zabezpečiť tento prístup, prípadne sa jedná o špecifický spôsob administrácie stránok, je klientom
akceptované aj dodanie vypracovaného SEO plánu vo forme konkrétnych odporúčaní, ktoré je
potrebné zapracovať do webovej stránky. Podrobnejšie informácie ohľadom služby Vám poskytne
Váš SEO technik.

4. FINANČNÉ PODMIENKY

1. Poskytovateľ je oprávnený požadovať zálohu z ceny alebo platbu vopred. Príslušná suma
musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr päť (5) pracovných dní pred začatím
poskytovania služby. V prípade, že platba nebude na účet Poskytovateľa pripísaná riadne a včas,
nie je Poskytovateľ povinný službu poskytnúť.

2. Obvyklá lehota splatnosti faktúr je 14 dní. V prípade meškania s ich úhradou je
Poskytovateľ oprávnený účtovať Zadávateľovi za každý i začatý deň omeškania úrok z omeškania
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.

3. K riadne uhradeným službám sa daňové doklady (faktúry) vystavujú do 14 kalendárnych
dní odo dňa prijatia platby; do 14 kalendárnych dní po ukončení poskytovania služby; alebo do 14
dní po konci kalendárneho mesiaca; podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Splatnosť ceny
služieb nastáva bez ohľadu na vystavenie faktúry.

4. Za riadne uhradenú sa považuje služba, ktorá bola uhradená úhradou vo výške
stanovenej príslušnou objednávkou (zmluvou) a pod variabilným symbolom, ktorý je na príslušnej
objednávke (zmluve) uvedený.

5. UKONČENIE ZMLUVY

1. Výpoveď zmluvy: V prípade, že si Zadávateľ praje zrušiť už potvrdenú objednávku a
podpísanú zmluvu, môže zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou v dĺžke jedného mesiaca.
Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po prijatí výpovede
Poskytovateľom.

2. Odstúpenie od zmluvy: V prípade omeškania Zadávateľa s úhradou ceny služieb alebo
inej platby alebo s dodaním potrebných podkladov alebo poskytnutím inej súčinnosti zo strany
Zadávateľa je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy kedykoľvek odstúpiť.

3. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od zmluvy kedykoľvek odstúpiť v prípade
úpadku alebo hroziaceho úpadku druhej zmluvnej strany, v prípade insolvenčného konania proti
druhej zmluvnej strane alebo v prípade vstupu druhej zmluvnej strany do likvidácie.

4. Ukončením zmluvy nie je dotknuté právo Poskytovateľa na úhradu služieb poskytnutých v
období trvania zmluvy. Ak bola zmluva ukončená Zadávateľom alebo z dôvodov na strane
Zadávateľa a ak nevzniklo Poskytovateľovi právo na úhradu ceny niektorých služieb, je Poskytovateľ
oprávnený požadovať takisto náhradu nákladov vynaložených na poskytnutie alebo prípravu na
poskytnutie týchto služieb.

5. Ukončením zmluvy nie je dotknutá platnosť tých ustanovení, ktoré s ohľadom na ich
povahu majú zmluvné strany zaväzovať aj po skončení zmluvy.

6. REKLAMÁCIE

1. V prípade chybného poskytnutia služieb z dôvodu na strane Poskytovateľa je Zadávateľ v
rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú zľavu. Právo na primeranú zľavu
Zadávateľovi nenáleží, ak už pred poskytnutím služby vedel o jej chybe či ak Zadávateľ chybu
služby sám celkom alebo sčasti spôsobil, napríklad udelením nevhodných pokynov alebo
neposkytnutím nutnej súčinnosti.

2. Zadávateľ musí uplatniť reklamáciu písomne, na adresu sídla Poskytovateľa, alebo
kontaktný e­mail Poskytovateľa info@web-digital.sk. Reklamácia musí byť uplatnená do 3 dní odo
dňa, keď chyba pri náležitej starostlivosti mohla byť Zadávateľom zistená, najneskôr však do 3
mesiacov od poskytnutia služby. Uplynutím ktorejkoľvek z týchto lehôt právo Zadávateľa namietať
chyby služieb zaniká.

3. Zadávateľ je povinný pri reklamácii uvádzať najmä nasledujúce informácie: označenie
Zadávateľa a príp. i koncového zákazníka, názov služby, číslo objednávky, dohodnutý termín
poskytovania služby, podrobný popis reklamovanej chyby.

4. V prípade výpadku v poskytovaní služby sa za chybu služby považuje iba výpadok v
poskytovaní služieb spôsobený Poskytovateľom trvajúci dlhšie než 24 hodín.

5. Námietky voči vystaveným faktúram je Zadávateľ povinný uplatniť do 7 dní po doručení
faktúry písomne na adresu sídla Poskytovateľa s tým, že nesporné sumy zostávajú naďalej
splatnými. Uplynutím tejto lehoty právo namietať chyby fakturácie zaniká.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa zaväzujú chrániť všetky skutočnosti a informácie týkajúce sa druhej zmluvnej
strany, ktoré im budú oznámené alebo o ktorých sa inak dozvie v rámci vzájomnej spolupráce
(dôverné informácie). Zmluvné strany sa najmä zaväzujú nesprístupniť alebo neumožniť
sprístupnenie dôverných informácií tretej osobe a dôverné informácie nevyužiť pre seba alebo
tretiu osobu inak, než v súvislosti s plnením zmluvy. To neplatí v prípade sprístupnenia dôverných
informácií v nevyhnutnom rozsahu pri plnení povinnosti uloženej právnym predpisom alebo
orgánom verejnej moci a v prípadoch, keď sú dôverné informácie v nevyhnutnom rozsahu
sprístupnené právnym, daňovým a iným odborným poradcom alebo subdodávateľom, ak je to
nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo ochranu záujmov zmluvnej strany.

2. Zadávateľ celkom zodpovedá za obsah všetkých ním dodávaných podkladov a ich súlad s
právnymi predpismi a dobrými mravmi. V prípade, že dodané podklady nebudú v takomto súlade,
zodpovedá Zadávateľ Poskytovateľovi za všetku spôsobenú škodu a nemajetkovú ujmu.
Zadávateľ zodpovedá takisto za to, že odovzdané podklady sú správne a úplné.

3. Zadávateľ súhlasí s tým, aby štatistické dáta, týkajúce sa jednotlivých prvkov jeho internetového
marketingu, mohli byť Poskytovateľom využívané s cieľom ďalšieho anonymného spracovania.
Ide najmä o dáta z účtu Google Analytics, PPC systémov a pod.

4. Zmenu zmluvy alebo dohodu, ktorá sa odchyľuje od týchto Všeobecných obchodných podmienok,
je možné vykonať iba písomnou formou. Za písomnú formu sa považuje i forma e­mailovej
správy.

5. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatváranej medzi Zadávateľom
a Poskytovateľom (respektíve potvrdenej objednávky). V prípade rozporov medzi obsahom
zmluvy (respektíve potvrdenej objednávky) a Všeobecnými obchodnými podmienkami má vždy
prednosť zmluva (respektíve potvrdená objednávka).

6. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 1.8.2023

Návrat hore